Goed bestuur en goed intern toezicht is belangrijk. Het bestuur van STJA is verantwoordelijk voor het behalen van maatschappelijke operationele en financiële resultaten. Het bestuur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is het intern toezichthoudend orgaan dat toetst of door het vastgestelde beleid van het bestuur de genoemde doelen en resultaten bereikt worden, de identiteit en continuïteit van de corporatie behouden blijft en risico’s beheerst c.q. beperkt zijn en blijven.

Bestuur
Het bestuur van STJA bestaat uit één persoon, de heer J.C. Kamst.

Beloningsbeleid bestuur

Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan maximaal een keer met dezelfde periode worden verlengd.

Reglement Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht
Honorering Raad van Toezicht