Partijen ondertekenen GO-verklaring voor aardgasvrij(ready) Aalderinkshoek

Almelo meldt deel Aalderinkshoek aan voor proeftuin Aardgasvrije Wijken

De gemeente Almelo kijkt samen met woningcorporaties Sint Joseph, Beter Wonen en Woonzorg Nederland, Cogas, waterschap Vechtstromen en bewoners in de wijk naar de beste oplossing voor het aardgasvrij(ready) maken van een deel van de wijk Aalderinkshoek. De organisaties hebben hun samenwerking bekrachtigd in een GO-verklaring. Inwonerbetrokkenheid, betaalbaarheid en een goede manier van financiering staan voorop. Almelo wil voor dit gebied een aanvraag doen bij het Rijk, als proeftuin voor de 3de ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Voor een aardgasvrije buurt zijn er aanpassingen nodig in de woningen, op straat en onder de grond. Alles hangt met elkaar samen. In de Warmtevisie is bepaald dat Almelo van start gaat in de wijken Aalderinkshoek en Windmolenbroek en het bedrijventerrein Bornsestraat. “Uitgangspunt is dat de woonlasten voor bewoners nu en in de toekomst betaalbaar blijven”, benadrukt wethouder Eugène van Mierlo. “In het GO-besluit hebben we afspraken gemaakt voor een wijkuitvoeringsplan Aalderinkshoek. In gezamenlijkheid met bewoners onderzoeken we wat de beste alternatieven zijn.”

Buurtteam
Er is nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas in het gedeelte van de Aalderinkshoek. Dit geldt zowel voor de huurwoningen in de wijk als voor de woningen van particuliere eigenaren. Een groep bewoners heeft een Buurtteam gevormd en denkt constructief mee over oplossingen. Binnenkort zijn er 2 informatiebijeenkomsten voor buurtbewoners, waarin zij informatie krijgen over de samenwerking en het stappenplan naar een aardgasvrije wijk, over verduurzamen en isoleren. De gemeente werkt hierbij samen met de onafhankelijke organisatie Buurkracht.

Proeftuin
Almelo gaat conform raadsbesluit een deel van de wijk Aalderinkshoek bij de Rijksoverheid aanmelden als proeftuin voor aardgasloze wijken. Van Mierlo: “Het Rijk wil met dit programma ervaring opdoen over hoe het aardgasvrij maken van wijken het beste kan worden aangepakt en ingericht. In de selectie van de proeftuinen weegt draagvlak zwaar mee, net als isolatie als onderdeel van de aanpak, betaalbaarheid, de kwaliteit van de businesscase en uitvoeringsgereedheid. Als het beoogde deel van de Aalderinkshoek geselecteerd wordt als proeftuin, kunnen we rekenen op een forse financiële bijdrage vanuit het Rijk.” In het eerste kwartaal van 2022 maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de selectie van de derde ronde proeftuinen bekend.

Klimaatakkoord
Het aardgasvrij maken van wijken komt voort uit afspraken in het Klimaatakkoord. Het gaat er om in 2030 de uitstoot van broeikassen te halveren en in 2050 volledig te draaien op duurzame energiebronnen. Wonen zonder aardgas en uitstoot van CO₂ is mogelijk door bijvoorbeeld een combinatie van goede isolatie, zuinige installaties voor verwarming en het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zon, wind en water. Meer info op www.almelo.nl/duurzaamheid.